RobCE Committee

General Chair

Dan Zhang, Fellow of CAE, EIC, ASME, CSME, York University, Canada

Honorary Chair

Michael Y. Wang, Fellow of ASME, HKIE, IEEE, Hong Kong University of Science and Technology, HKSAR, China

Advisory Committee

Ning Xi, Fellow of IEEE, The University of Hong Kong, HKSAR, China

Organizing Committee Chair

Bing Li, Harbin Institute of Technology, Shenzhen, China

International Technical Committee

Chengxu Zhou, University of Leeds, UK

Jiann-Shiou Yang, University of Minnesota, USA

Jiyao An, Hunan University, China

Mehmet Serdar Guzel, Ankara University, Turkey

Qiuguo Zhu, Zhejiang University, China

Rini Akmeliawati, The University of Adelaide, Australia

Soon-Geol Lee, Kyung Hee University, South Korea

Xiaofang Yuan, Hunan University, China

Xuejin Gao, Beijing University of Technology, China

Zhiqiang Miao, Hunan University, China

Scroll to Top